Każda umowa, która została zawarta, może ulec rozwiązaniu z różnych przyczyn. W dobie pandemii koronawirusa coraz częściej dochodzi do likwidacji miejsc pracy. Pracodawcy tracą swoje firmy i biznesy, a pracownicy stanowiska i zarobki. Często dochodzi do masowych zwolnień, ale równie spotykanym zjawiskiem jest wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jak wygląda to w praktyce?

 

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest dwustronne, czyli zarówno pracodawca jak i pracownik muszą zgodnie chcieć zakończyć współpracę. Jeśli jedna ze stron nie wyraża na to zgody, umowa nie może zostać rozwiązana. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca i pracownik ustalają zasady zakończenia współpracy. Wiąże się to z korzyściami dla obu stron.

Rozwiązanie umowy o pracę -zasady działania

Nie ma znaczenia, kto jest inicjatorem rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Może to być propozycja pracownika lub pracodawcy, ale cała procedura powinna przestrzegać zasady, które reguluje Kodeks pracy. Szczegóły rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron zawiera art. 30 § 1 pkt 1 w/w ustawy, która mówi, że rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron, następuje bez konieczności podania przyczyny zakończenia współpracy.

Trzy warianty wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron

 1. Pracownik może przygotować wzór rozwiązania umowy, regulując lub proponując warunki rozstania, które pracodawca przyjmie.
 2. Pracodawca może przygotować propozycję rozwiązania umowy o pracę, którą zaakceptuje pracownik
 3. Zarówno pracodawca jak i pracownik podpisują rozwiązanie umowy o pracę określający porozumienie stron i zasady rozstania.

Uwaga: Jeśli chodzi o dokument porozumienia, nie jest potrzebna do tego forma pisemna. Umowa “gentlemeńska” czyli ustna wystarczy. Jednak z przyczyn formalno – zabezpieczających obie strony, warto udokumentować pisemnie warunki porozumienia stron prowadzące do ustania stosunku pracy.

Wypowiedzenie – wygląd i terminy

Jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, wzór dokumentu powinien wyglądać następująco i uwzględniać takie elementy jak:

 • Data i miejscowość,
 • Dane personalne pracownika,
 • Dane personalne pracodawcy,
 • Prośbę o rozwiązanie umowy o pracę ze wskazaniem konkretnego terminu jej rozwiązania i wskazania okresu wypowiedzenia,
 • Określenie przyczyn i powodów rozstania z dotychczasowym pracodawcą,
 • Data i podpis obu stron.

 

Uwaga: Należy pamiętać, że według prawa pracy potwierdzenie odbioru porozumienia nie jest równoznaczne z jego akceptacją i zawarciem. Rozwiązać umowę o pracę można tylko i wyłącznie poprzez świadomą zgodę obu stron.

Co z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Jeśli porozumienie zostaje zawarte za obopólną zgodą, nie ma sztywnych ram określających, jaki powinien być okres wypowiedzenia. Umowę o pracę możemy zakończyć w dogodnym i pasującym obu stronom terminie. Zgodnie z tym prawem okres wypowiedzenia może nastąpić po tygodniu, roku lub ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli, jako pracownik, przychylamy się do zawarcia porozumienia i określamy kiedy wygaśnie stosunek pracy, warto, (ale nie jest to konieczne) opisać przyczyny, z jakich następuje rozwiązanie umowy. Dlaczego? Bo od tego, chociażby zależy czy otrzymamy zasiłek dla osób bezrobotnych. Gdy wypowiedzenie wynika z przyczyn niezależnych od nas, tj. następuje likwidacja miejsca lub stanowiska pracy możemy być pewni, że taki zasiłek pełnoprawnie się nam należy.

Korzyści i wady

Jakie mamy korzyści i wady wynikające z takiego rozwiązania umowy?

Do korzyści zaliczamy:

 1. Bez względu na to czy pracownik był zatrudniony na czas określony, czy czas nieokreślony obowiązuje dowolny termin rozwiązania umowy. Jest to korzystne w przypadku nagłej przeprowadzki pracownika, problemów rodzinnych uniemożliwiających wykonywanie zawodowych obowiązków czy też znalezienia innego miejsca zatrudnienia. Pracodawca tym samym zyskuje możliwość natychmiastowego zatrudnienia kogoś innego na nasze miejsce.
 2. Miła i klarowna atmosfera towarzysząca “pożegnaniu” z dotychczasowym pracodawcą.
 3. Przyszły pracodawca nie będzie miał obaw, przed zatrudnieniem nas jak to może być w wypadku tradycyjnego zwolnienia.
 4. Rozwiązanie umowy i zawarcie porozumienia nie jest trudne. Wystarczy znaleźć odpowiedni wzór pisma w internecie, dostosować do swojej sytuacji i stanowiska pracy i podpisać.

 

Do wad możemy zaliczyć:

 1. Jeśli jesteś pracownikiem, a to ze strony pracodawcy wyszła propozycja zwolnienia, możesz mieć wątpliwości, czy szybko znajdziesz inną pracę.
 2. Pracownikowi nie przysługują dni wolne na znalezienie pracy.
 3. Prawo do zasiłku dla bezrobotnego pracownika przysługuje dopiero po upływie 90 dni od zarejestrowania się w urzędzie pracy (wyjątkiem jest zmiana miejsca zamieszkania przez pracownika, wtedy zasiłek przysługuje mu od razu po zarejestrowaniu).b

Comments

comments

By admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *